Akutte kriser / traumer

Underpunkt:

En krise kan fremkaldes som følge af alvorlige, traumatiske hændelser som

Fysisk vold, fx slag, spark, kvælertag, fysiske krænkelser med seksuelt indhold, fysisk vold, angreb med våben

Psykisk vold, fx trusler om vold, trusler på livet, truende adfærd, grove verbale krænkelser

Øvrige hændelser, fx alvorlige ildebefindende, ulykker eller dødsfald, trusler om selvmord, brand, indbrud, trafikulykker

Almindelige reaktioner efter traumatiske hændelser

Fysiske reaktioner: hjertebanken, svimmelhed, kvalme, svedeture, rystelser, søvnproblemer, trykken i brystet, anspændthed, hyperaktivitet, overfølsomhed, hovedpine, træthed etc.

Sociale reaktioner: irritabilitet, isolation, øget sårbarhed, følelse af at stå alene med sine oplevelser, usikkerhed overfor andre mennesker, umotiverede gråd- og latteranfald etc.

Tanke- og følelsesmæssige reaktioner: svært ved at huske opgaver/aftaler m.v., koncentrationsbesvær, nedsat motivation, angst, skyldfølelse, depression, mareridt, voldsomme følelsesudsving, hævntanker, oplevelse af ensomhed etc.

Reaktionerne vil kunne optræde med meget forskellig styrke fra person til person, og tidspunktet for reaktionernes indtræden kan ligeledes være forskelligt. Ofte vil reaktionerne forsvinde gradvist efter et par uger. Nogle mennesker vil dog fortsat opleve enkelte symptomer ved begivenheder, der minder om oplevelsen.

Alle mennesker tackler kriser på forskellig vis. Udfordringen for alle mennesker er dog at komme igennem krisen og ud på den anden side som en hel person uden varige psykiske mén.

Formålet med den krisepsykologiske hjælp

Formålet med den krisepsykologiske hjælp er at få bearbejdet oplevelsen, at tackle de psykiske følgevirkninger og at få genopbygget trygheden i menneskets hverdag. En psykolog kan give personlige guidelines til at udvikle og fastholde sunde reaktionsmønstre, samt give redskaber, så man selv kan tage sig af kommende udfordringer.

Ved at søge hjælp hos en professionel kan man udvikle sunde måder at forholde sig på i forhold til de nye udfordringer. I terapien skabes et rum med hjælp til at bearbejde de indtryk, oplevelsen har skabt, samt støtte til at komme igennem krisens mange udfordringer.

Et stigende antal af mennesker oplever stærkt chokerende oplevelser i arbejdssammenhænge. Sådanne erfaringer kan medføre længerevarende sygefravær og risiko for psykisk nedslidning. Det er derfor af afgørende betydning, at ledelsen og nærmeste kolleger kommer med en bevidst opbakning og en aktiv indsats for at sikre medarbejderens fortsatte psykiske velbefindende.